Zastanawiasz się czy użytkowanie auta w leasingu przez inne osoby niż leasingodawca jest dopuszczalne w świetle zawartej umowy z leasingodawcą? Czy jednak to tylko sam leasingobiorca może się poruszać bez problemu finansowanym autem? Jak się mają zapisy w umowie w kontekście najbliższej rodziny czy przyjaciół, którym od czasu do czasu użyczasz auta? Jeśli kiedykolwiek szukałeś odpowiedzi na wyżej wymienione pytania mam dla Ciebie świetną wiadomość. Skompletowałem je wszystkie w jednym artykule. Nie będziesz musiał, więc szperać w internecie żeby znaleźć na nie odpowiedź. Zapraszam.

Użytkowanie auta w leasingu przez inne osoby – prawo cywilne 

Zanim przejdę do szczegółów odnoszących się do zapisów w umowach oferowanych przez leasingodawców – dwa słowa o tym wątku z perspektywy Kodeksu Cywilnego, który jakby nie było trzyma pieczę nad umowami leasingu. A mianowicie artykuł 709 ust. 1 mówi, że:

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe, co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Z zapisu tego wyraźnie wynika, że finansujący udostępni przedmiot leasingu do użytkowania korzystającemu. Nie ma tu jakichkolwiek zapisów mówiących o tym, że z przedmiotu korzystać mogą też inne osoby. Bardziej szczegółowo zasady te opisywane są w artykule 709 ust. 12:

1. Bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej.

2. W razie naruszenia obowiązku określonego w § 1, finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba, że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

Z powyższego łatwo wydedukować, że korzystający bez zgody finansującego nie może udostępniać przedmiotu do korzystania przez osoby trzecie. W przypadku niedotrzymania tego warunku finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu w trybie natychmiastowym. Nasuwać się może pytanie jak zdefiniowane są osoby trzecie i kogo właściwie Kodeks ma na myśli. O tym decydować będą już zapisy zawarte w umowie.

Użytkowanie auta w leasingu przez inne osoby – Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Płynnie przechodzimy od zapisów z Kodeksu Cywilnego do zapisów, które stosować będą leasingodawcy. To właśnie odpowiednie zapisy w umowach będą regulowały ową kwestię. To jak definiowana jest osoba trzecia i jak wygląda użytkowania auta w leasingu przez inne osoby regulowane są w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Tak do dokładnie ten sam dokument, do którego lektury zachęcam każdego praktycznie przy okazji każdego mojego wpisu. Ogólne Warunki są, bowiem zbiorem zasad, które regulują naszą kwestię.

Poniżej przedstawiam wyciąg z OWUL dwóch popularnych na rynku firm leasingowych.

OWUL - użyczenie pojazdu osobie trzeciej
OWUL - użyczenie pojazdu osobie trzeciej

Jak widać każda z firm nieco inaczej opisuje użytkowanie przez osoby trzecie, niemniej wydźwięk jest taki sam – bez zgody leasingodawcy korzystający nie powinien udostępniać przedmiotu finansowania osobom trzecim.

Dlaczego leasingodawcy nie chcą żeby auto użytkowane było przez inne osoby?

Odpowiedź na to pytanie można streścić w krótkich żołnierskich słowach: bo nie chcą się narażać na dodatkowe komplikacje płynące z tego tytułu. Owymi dodatkowymi komplikacjami mogą być: zapisy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia komunikacyjnego, wypłata odszkodowania w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży oraz kwestie windykacyjne i związane z terminowością spłat rat leasingowych. Leasingodawcy owszem wyrażają zgodę na użytkowanie auta w leasingu przez inne osoby, ale chcą żeby proces ten był sformalizowany odpowiednimi dokumentami podpisanymi przez obie z zainteresowanych stron.

Kto więc może użytkować auto w leasingu bez zgody leasingodawcy?

Być może zapisy w Ogólnych Warunkach mogą być mało czytelne, więc warto nieco bardziej szczegółowo przyjrzeć się temu, kto może poruszać się pojazdem będącym w leasingu oprócz samego leasingobiorcy. A mianowicie autem bez problemu mogą się poruszać członkowie najbliższej rodziny i pracownicy leasingobiorcy.

Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę / męża leasingobiorcy oraz dzieci. W przypadku dzieci duże znaczenie ma ich wiek. Najlepiej jeśli mają skończone 25 lat. Dlaczego akurat taki wiek? Dlatego, że większość ubezpieczycieli w zapisach polisy ma zawartą klauzulę nie poruszanie się pojazdem osób, które nie ukończyły 25 roku życia. W przypadku niespełnienia tego warunku, należy wystąpić do leasingodawcy o wydanie takiej zgody. Na zgodę pozytywną możemy liczyć pod warunkiem rozszerzenia zapisów w umowie ubezpieczenia komunikacyjnego. Innymi słowy będziemy musieli do samej polisy dopłacić.

W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, również nie jest wymagane uzyskanie zgody od finansującego na poruszanie się pojazdem. Jeżeli jednak współpracujesz z kimś na zasadzie umowy B2B sugeruję wystąpić o taką zgodę do leasingodawcy. Oczywistym jest chyba fakt, że pracownik nie powinien udostępniać pojazdu innym. Tu zasada najbliższej rodziny nie obowiązuje.

Dla kogo potrzebna będzie zgoda finansującego?

Zgoda na użytkowanie auta w leasingu potrzebna będzie na inne niż wymienione wcześniej osoby. Z wnioskiem o wydanie takiej zgody należy wystąpić z wyprzedzeniem do leasingodawcy i dopiero po uzyskaniu od niego “błogosławieństwa” można spokojnie użyczyć pojazd. 

 

Przykładowy wniosek o wydanie takiej zgody z jednej z firm leasingowych. Składa się on z dwóch części. Pierwszą z nich wypełnia obecny leasingobiorca, a kolejną przyszły użytkownik pojazdu.

przykład wniosek o użyczenie
przykład wniosek o użyczenie

Warto zwrócić tu uwagę na jeszcze jeden niezwykle ważny element. Przedmiot leasingu, który jest użyczany nie może być wykorzystywany do zarobkowego wynajmu pojazdów (wypożyczalnie aut) lub świadczenie usług taksówkarskich (również typu Uber, Bolt itp.) oraz do nauki jazdy.

Ile kosztuje wydanie zgody na użytkowanie auta w leasingu przez inne osoby?

W większości firm leasingowych, które funkcjonują na zasadzie Tabeli Opłat i Prowizji uzyskanie zgody na użytkowanie auta w leasingu przez inne osoby wiąże się z dodatkową opłatą. Jej wysokość może się wahać w zależności od finansującego w okolicach od 200 do 400 zł netto. Z drugiej strony usługa ta może być bezpłatna w przypadku leasingodawców stosujących zryczałtowaną roczną opłatę administracyjną. Warto jednak w takim przypadku sprawdzić czy przypadkiem wniosek o użyczenie auta nie jest przeniesiony do tabeli opłat dodatkowych.

Drugą stroną medalu mogą być dodatkowe koszty związane z dopłatami do obowiązującego ubezpieczenia komunikacyjnego. Te bierze na siebie leasingobiorca, rzecz jasna. Jeśli chociażby autem się będzie poruszać osoba poniżej 25 roku życia to możliwa będzie dopłata do polisy. Podobnie w przypadku, kiedy auta użyczymy innej firmie (i tu uwaga – również pracownikowi współpracującemu z leasingobiorcą na zasadzie umowy B2B) – liczyć się musimy z dopłatą do polisy za opcję “rent a car” a ta jak się niełatwo domyślić może być znacząca.

Teoria teorią, a jak wygląda sprawa w praktyce?

To byłoby tyle w ramach teorii. A jak wygląda sprawa w praktyce? W praktyce jak zawsze warto się kierować zdrowym rozsądkiem. Zasadniczo firmy leasingowe nie mają narzędzia za pomocą, którego mogłaby zweryfikować, kto dokładnie porusza się leasingowanym pojazdem. Jeśli więc sporadycznie ktoś inny przejedzie się leasingowanym autem (jeśli oczywiście nie narusza warunków ubezpieczeniowych i nie dojdzie do kolizji) to nie popadajmy w skrajności – obędzie się bez zgody. Miej jednak na uwadze, że jeśli dojdzie do kolizji, kradzieży lub szkody całkowitej to ubezpieczyciel w niektórych przypadkach może odmówić wypłaty odszkodowania i ryzyko to w całości bierzesz na siebie.

Podsumowanie

Reasumując użytkowanie auta w leasingu przez inne osoby jest jak najbardziej możliwe. Najbliższa rodzina może się poruszać autem bez jakiejkolwiek zgody finansującego. Sporadyczne krótkotrwałe użyczenia również nie powinny stanowić większego problemu, jeśli tylko nie wydarzy się nic niespodziewanego (szkoda, kradzież, przywłaszczenie). W pozostałych zawsze warto poprzedzić użytkowanie auta w leasingu przez inne osoby stosownym wnioskiem i zgodą finansującego.