Z racji konstrukcji samej umowy leasingu, w której właścicielem przedmiotu finansowania każdorazowo jest leasingodawca (niezależnie od tego czy zastosujemy leasing operacyjny czy też finansowy), oczywistym faktem jest obowiązek ubezpieczenia przedmiotu leasingu w pełnym zakresie. Finansujący chce być zabezpieczony przed wszystkimi okolicznościami, które mogą wystąpić w trakcie jego użytkowania przez leasingobiorcę takimi jak kradzież, zniszczenie i tym podobne (swoją drogą na rynku znajdzie się jedna firma leasingowa, która przy finansowaniu drobnych przedmiotów nie wymaga jakiegokolwiek ubezpieczenia, ale możemy ją potraktować jako wyjątek od reguły). W artykule tym poruszę najważniejsze wątki związane z szeroko rozumianym ubezpieczeniem przedmiotu finansowania, którym będzie pojazd oraz maszyna lub urządzenie.

Każdy przedmiot musi być ubezpieczony

Niezależnie od tego czy będziemy finansować pojazd czy też maszynę, przedmiot finansowania musi być odpowiednio ubezpieczony. Od ryzyka uszkodzenia, kradzieży, zniszczenia czy też utraty. Rozwiązanie to chroni obie strony umowy: leasingodawcę przed ewentualnymi trudnościami z odzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie przedmiotu, a leasingobiorcę przed poniesieniem dodatkowych kosztów związanych chociażby z jego naprawą. Suma ubezpieczenia musi pokrywać 100% wartości zakupowej przedmiotu – jeśli jest to przedmiot nowy, lub 100% wartości wyceny lub wartości rynkowej – jeśli jest to przedmiot używany.

W przypadku finansowania pojazdów każda firma leasingowa będzie od nas wymagała pełnego pakietu ubezpieczenia zarówno pod kątem OC, jak i AC. Dodatkowo będzie wymagała żeby ubezpieczenie było odpowiednio skonfigurowane i zostało zawarte przez renomowanego ubezpieczyciela. Więcej o tym w kolejnym punkcie. Żaden leasingodawca nie pozwoli sobie na ubezpieczenie przedmiotu tylko pod kątem obowiązkowego ubezpieczenia OC lub na niepełną wartość. Jeśli więc nie chcesz zawierać polisy Auto Casco – zwróć uwagę na kredyt samochodowy lub pożyczkę leasingową – w niektórych przypadkach będziesz mógł zrezygnować z owego zabezpieczenia. Osobiście nie rekomenduję takiego rozwiązania, ale decyzja należy przecież do Ciebie.

W przypadku maszyn i urządzeń będziemy mieli do czynienia z ubezpieczeniem majątkowym. Podobnie jak wyżej finansujący będzie wymagał określonych zapisów w umowie ubezpieczenia i odpowiedniego ubezpieczyciela.

Leasingodawca narzuca wybór Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Z racji tego, że to firma leasingowa jest właścicielem pojazdu niestety to ona „narzuca” wybór ubezpieczyciela. Zazwyczaj firmy leasingowe będą nakłaniały do wyboru ubezpieczyciela z ich oferty. Finansujący do dyspozycji przedstawią z reguły kilka Towarzystw Ubezpieczeniowych, z którymi współpracują w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Zastanawiasz się dlaczego firmy leasingowe ograniczają wybór ubezpieczycieli do finansowanych przedmiotów? Śpieszę z odpowiedzią. Leasingodawcy dążą do tego, aby ubezpieczenia były odpowiedniej jakości. Unikają współpracy z ubezpieczycielami o wątpliwej reputacji, co w praktyce przekłada się na listę preferowanych TU. W praktyce oznacza to, że nie będziemy mogli skorzystać z budżetowych polis typu direct.

Najbardziej popularnymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi akceptowanymi przez leasingodawców (w zakresie wszystkich przedmiotów) są:

 • PZU
 • Warta
 • Hestia
 • Uniqa 
 • Generali
 • Allianz
 • Generali
 • Europa

Jeśli skorzystamy z dedykowanego rozwiązania dodatkowo możemy liczyć na: obniżenie marży do transakcji (oferta będzie nieco tańsza – nie u każdego finansującego), dodatkowe usługi związane z likwidacją szkody, brak dodatkowych kosztów administracyjnych czy możliwość rozłożenia polisy na raty (co może być pomocnym rozwiązaniem). Wybierając ofertę ubezpieczenia z ramienia leasingodawcy na pewno uprościmy sobie formalności i je znacząco przyspieszymy.

Z reguły leasingodawcy umożliwiają zawarcie ubezpieczenia (zarówno komunikacyjne jak i majątkowe) na własną rękę. Miejmy jednak na uwadze fakt, że zawsze finansujący musi się na ubezpieczenie zgodzić – to raz. Firmy z reguły mają przygotowany w tym celu druk oferty ubezpieczenia obcego, na którym zawarte są szczegółowe wytyczne dotyczące przyszłej polisy.

Niestety wiążę się to z obowiązkiem przedstawienia oferty obcej właśnie na takim druku. Nie wystarczy wydruk ze strony internetowej. A dwa –  wybór ubezpieczyciela zewnętrznego niesie za sobą dodatkowe koszty w postaci opłat manipulacyjnych. Rząd wielkości tych opłat wahać się może od 99 do nawet 499 zł netto (w zależności od finansującego oraz przedmiotu finansowania). Więcej o opłatach leasingowych, które są niewidoczne na ofertach przeczytasz w artykule Opłaty dodatkowe w leasingu oraz Tabela opłat i prowizji czy roczna zryczałtowana opłata administracyjna

Cena ubezpieczenia od finansującego vs rynek

Nasuwać się może pytanie czy oferty ubezpieczenia z ramienia finansującego będą atrakcyjne cenowo? Często tak, co nie jest niestety regułą. Sposób na sprawdzenie czy składka jest atrakcyjna jest sprosta – wystarczy porównać ją ze stawkami obowiązującymi na rynku oczywiście przy zachowaniu wyboru odpowiedniego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Pamiętajmy jednak, że w większości firm jest szansa na negocjację wysokości składki ubezpieczeniowej (przy komunikacji) – warto z takiej opcji skorzystać lub w ostateczności zdecydować się na wybór polisy z zewnątrz. 

Polisy majątkowe z reguły są zdecydowanie tańsze niż ubezpieczenia komunikacyjne. Dlatego też bardzo często leasingodawcy od razu proponują ubezpieczenie wieloletnie na cały okres finansowania. Jeśli finansujesz maszynę czy urządzenie warto skorzystać z ubezpieczenia dedykowanego. Rozbieżności cenowe są z reguły niewielkie – to raz, a dwa – bardzo często pojawiają się z zewnątrz problemy z wystawieniem polisy spełniającej odpowiednie kryteria. Wybierając polisę od leasingodawcy zaoszczędzimy sobie czas i sporo nerwów.  

Nieco gorzej sytuacja będzie wyglądała przy wznowieniu polisy komunikacyjnej. Oferowane przez finansujących składki mogą „nieco” odbiegać od cen rynkowych. Warto więc porównywać ceny polis wznowieniowych i pamiętać o zachowaniu odpowiedniej daty na przedstawienie polisy zewnętrznej (znajdziesz ją w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu lub u twojego handlowca, który mam nadzieję będzie za Ciebie tych terminów pilnować). Jeśli nie dopełnimy tych formalności na czas leasingodawca może zawrzeć polisę za nas i obarczyć nas jej  kosztem. Swoją drogą jest to też swoistego rodzaju zabezpieczenie finansującego na wypadek braku ochrony na przedmiocie.

Za ubezpieczenie przedmiotu płaci zawsze klient

Za ubezpieczenie przedmiotu leasingu płaci zawsze korzystający, pomimo tego, że nie jest on właścicielem owego środka trwałego. Co więcej z zapisów zawartych w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu może wynikać możliwość zawarcia polisy ubezpieczeniowej przez leasingodawcę (oczywiście na koszt klienta) jeśli ten nie dopełni formalności związanych zazwyczaj z wznowieniem ubezpieczenia. O tym jednak kiedy indziej.

Auto w leasingu a zniżki

Kwestię zniżek do leasingu pojazdów chciałbym rozpatrzeć na dwóch płaszczyznach. Pierwsza odnosi się do już wypracowanej historii klienta. Większość firm będzie ofertowało ubezpieczenia niestety lub stety po historii ubezpieczeniowej klienta. Jeśli więc masz wypracowane zniżki składka będzie bardziej korzystna niż w przypadku kiedy tych zniżek mieć nie będziesz lub będziesz miał odnotowane na Twoim kocie szkody. Może się również okazać, że polisa dla osoby nie posiadającej jakiejkolwiek historii ubezpieczeniowej będzie korzystniejsza niż w przypadku zawarcie przez tą osobę polisy poza finansowaniem.

Druga z kolei będzie tyczyła się zbierania czy budowania sobie historii na podstawie polisy leasingowanego auta. Tu podobnie jak w wyżej opisywanym przypadku jest dobra wiadomość i zła. Dobra dotyczy tego, że w przypadku szkód klient nie straci zniżek wypracowanych przed zawarciem leasingu. Oczywiście sam fakt szkody spowoduje, że składka na kolejny rok będzie wyższa. A zła jest taka, że jeśli bezszkodowo dobrniemy do końca umowy leasingu, to niestety nasze zniżki nie wzrosną.

Sposoby płatności za ubezpieczenia

Leasingodawcy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów proponują im różne sposoby płatności za polisy. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych najczęściej stosuje się polisy roczne, które płatne mogą być jednorazowo przez klienta lub wrzucone w sumę opłat leasingowych i tu uwaga zarówno na pierwsze 12 miesięcy jak i na cały okres finansowania. Zwróćcie proszę na ten szczegół uwagę. W przypadku zastosowania z kolei polis wieloletnich te zazwyczaj będą płatne w ratach (z reguły takie formy stosuje się dla maszyn i urządzeń). Warto jeszcze podkreślić, że niektóre firmy leasingowe stosować będą dodatkowe opłaty za rozłożenie polisty na raty. Rząd wielkości tych opłat może sięgać 8% wartości składki ubezpieczenia.

W przypadku zastosowania polis obcych finansujący może żądać zapłaty jednorazowej, choć zdarzają się też firmy proponujące za dodatkową opłatą rozłożenie polisy obcej w ratach.

Jakie warunki musi spełniać ubezpieczenie do leasingu?

Firmy leasingowe  nie tylko wymagają zawarcia konkretnego pakietu ubezpieczeń, ale również mogą żądać ubezpieczenia zawartego na konkretnych warunkach.

W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego zazwyczaj wymagane są następujące warunki:

 • ubezpieczenie pakietowe OC, AC, NNW
 • zniesione udziały własne w szkodach
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu po wypłaconym odszkodowaniu)
 • rozliczenie kosztów naprawy pojazdu w oparciu o wariant „serwis”
 • uwzględniona zwyżka za pojazd w leasingu

Z kolei w przypadku ubezpieczenia majątkowego:

 • ubezpieczenie All Risk
 • brak wszelkich udziałów własnych
 • brak redukcji sumy ubezpieczenia
 • określony zakres terytorialny
 • ubezpieczenie kradzieży zwykłej
 • ubezpieczenie od zalania i powodzi
 • dla przedmiotów zainstalowanych na stałe w budynkach/pomieszczeniach: ubezpieczenie szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej, w wyniku braku konserwacji budynku, w budynkach bez odbioru technicznego, powstałych w wyniku prac remontowo-budowlanych
 • ubezpieczenie szkód spowodowanych nie przestrzeganiem zasad BHP
 • niewielka franszyza redukcyjna (w zależności od przedmiotu)
 • Suma Ubezpieczenia ustalona jako wartość rzeczywista dla przedmiotów używanych oraz jako Wartość odtworzeniowa dla przedmiotów nowych

Trzy sposoby ubezpieczenia pojazdów: netto, netto +50% VAT, brutto

Leasingodawcy dają możliwość ubezpieczenia auta od wartości netto, brutto oraz netto +50% Vat. Z racji tego, że jest to istotna kwestia, którą chciałbym przedstawić Tobie odpowiednio szczegółowo to zapraszam Cię do kolejnego artykułu, który pojawi się wkrótce na moim blogu.

Podsumowanie

Jak widać polisa w leasingu to rzecz ważna, a wręcz nieodzowna. Jesteśmy na nią skazani. Pamiętajmy jednak, żeby racjonalnie do tego elementu podchodzić i sprawdzać wszystkie możliwe do wdrożenia opcje. Zawsze sprawdź co proponuje Ci leasingodawca, porównaj ceny z rynkiem i na tej podstawie podejmij decyzję jaka opcja będzie dla Ciebie bardziej korzystna.