W świecie finansów osobistych, po głośnych sprawach związanych z kredytami frankowymi, które ujawniły liczne nieprawidłowości w zapisach umów, uwaga konsumentów i ekspertów finansowych skierowała się również na kredyty złotówkowe. Sankcja kredytu darmowego to mechanizm, który odgrywa kluczową rolę w ochronie konsumentów korzystających z produktów kredytowych. W tym wpisie przyjrzę się co właściwie oznacza sankcja kredytu darmowego, jakie są jej warunki, oraz jakie korzyści i wyzwania może przynieść kredytobiorcom. Zainteresowany? Zapraszam do lektury!

Co właściwie oznacza sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego, choć może brzmieć jak abstrakcyjny termin finansowy, jest w rzeczywistości bardzo konkretnym i ważnym mechanizmem ochrony konsumenta. W najprostszych słowach, sankcja ta dotyczy sytuacji, w której kredytobiorca, na skutek nieprawidłowości w umowie kredytowej, ma prawo do zwrotu wszystkich poniesionych kosztów związanych z kredytem. Innymi słowy, jeśli umowa kredytowa zawiera klauzule uznane za niedozwolone lub niezgodne z prawem, kredytobiorca może nie tylko uniknąć dodatkowych opłat, ale również otrzymać zwrot już poniesionych kosztów.

Pojęcie sankcji kredytu darmowego zostało wprowadzone do systemu prawnego Polski poprzez artykuł 15 ustawy o kredycie konsumenckim, datowanej na 20 lipca 2001 roku. Jednakże, ta ustawa została zastąpiona nową regulacją, która weszła w życie 12 maja 2011 roku, również dotyczącą kredytu konsumenckiego. Nowa ustawa ta jest realizacją dyrektywy Unii Europejskiej 2008/48/WE.

Co konkretnie mówi ustawa w zakresie sankcji kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego została uregulowana w artykule 45 ustawy o kredycie konsumenckim, który brzmi następująco:

Art.  45.  [Sankcja kredytu darmowego]

Dz.U.2023.0.1028 t.j. – Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

1.W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Pozwól, że nie będę przytaczał treści poszczególnych artykułów. Jeśli będziesz miał ochotę je przeanalizować to bez większego problemu znajdziesz je w internecie.

Ja chciałbym jedynie podkreślić, że Sankcja Kredytu Darmowego (SKD) jest stosowana w przypadkach, gdy instytucja finansowa nie spełnia wymogów określonych w ustawie o Kredycie Konsumenckim. Ustawodawca nie precyzuje konkretnego rodzaju naruszenia przez bank, co oznacza, że jakiekolwiek niezastosowanie się do jednego z obowiązków wymienionych w ustawie uprawnia konsumenta do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. 

Sankcja kredytu darmowego sprawia, że kredytobiorca będzie miał prawo domagać się od Banku zwrotu uiszczonych na jego rzecz należności w postaci:

 • Rat odsetkowych
 • Prowizji
 • Ubezpieczeń
 • Innych opat około kredytowych np. prowadzenie rachunku

W przypadku kredytów czynnych, kredytobiorca nie będzie zobowiązany do zapłaty dalszych odsetek (spłacie podlega jedynie udzielony kapitał). Zaś w przypadku umów zamkniętych klient będzie mógł dochodzić zwrotu tych elementów!

Jakie wymogi musi spełnić umowa, aby można było skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Aby móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego (SKD), kredyt musi spełnić określone wymogi prawne. Te wymogi są zasadnicze w identyfikacji sytuacji, w których kredytobiorca ma prawo do skorzystania z ochrony, jaką oferuje sankcja. Oto kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę:

 • Kredyt lub pożyczka konsumencka, czyli w wysokości nie większej jak 255 000 zł (lub równowartość tej kwoty w innej walucie np. EURO) np. kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, pożyczka pozabankowa – parabank
 • Umowa zawarta od 18 grudnia 2011 (czyli po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim)
 • Aktywnie obsługiwane zobowiązanie
 • Zobowiązanie całkowicie spłacone zgodnie z harmonogramem – zamknięte (spłacone) do roku czasu wstecz. 
 • Zamknięte na wskutek wcześniejszej spłaty niż tej ustalonej w harmonogramie – w tym przypadku mamy również rok czasu, ale od momentu całkowitego rozliczenia się z umowy pomiędzy stronami. Skoro umowa została spłacona wcześniej Bank powinien zwrócić klientowi proporcjonalną część prowizji. Rok czasu liczony jest, więc od daty, w której bank zwrócił wcześniej wspomniane środki.
 • Terminowe regulowanie płatności wynikających z harmonogramu
 • Kredytobiorcą lub pożyczkobiorcą jest osoba prywatna (zgodnie z kredytem konsumenckim)
 • Zabezpieczeniem umowy nie może być nieruchomość (nie dotyczy to kredytów hipotecznych)

W sytuacji, gdy umowa kredytowa odpowiada wszystkim wymienionym wcześniej kryteriom, następnym krokiem jest dokładna analiza w poszukiwaniu ewentualnych błędów. Te nieprawidłowości mogą otworzyć kredytobiorcy drogę do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Jest to proces, który wymaga szczegółowego przeglądu warunków umowy, aby zidentyfikować wszelkie elementy, które mogą być niezgodne z obowiązującymi przepisami lub standardami prawnymi, dając tym samym podstawę do zastosowania sankcji.

Jakie nieprawidłowości w umowie kwalifikują do zastosowania sankcji kredytu darmowego?

Podstawowym warunkiem do skorzystania z sankcji jest stwierdzenie nieprawidłowości w umowie kredytowej. Te nieprawidłowości mogą obejmować, ale nie ograniczają się do, niedozwolonych klauzul, niejasnych warunków, błędów w oprocentowaniu, czy ukrytych opłat. Jeśli umowa zawiera elementy, które są niezgodne z obowiązującym prawem konsumenckim lub są uznane za nieuczciwe, kredytobiorca może mieć podstawy do skorzystania z sankcji.

Oto najczęstsze błędy popełniane w umowach kredytowych:

 • Brak szczegółowych informacji na temat zaciąganego zobowiązania wyszczególnione 2 art. 30 kredytu konsumenckiego. Artykuł ten reguluje precyzyjnie co powinna określać umowa kredytu konsumenckiego.
 • Definicja całkowitej kwoty kredytu. Ta kwota odnosi się do sumy udostępnionej konsumentowi do swobodnego wykorzystania, pomniejszonej o koszty finansowane z kredytu. Czyli inaczej włączenie kosztów finansowanych z kredytu do całkowitej kwoty kredytu, co skutkuje naliczaniem odsetek od zwiększonej wartości, co jest niekorzystne dla konsumenta. Całkowita kwota kredytu nie może obejmować żadnych kwot należących do całkowitego kosztu kredytu ponoszonego przez konsumenta!
 • Obliczanie odsetek od udzielonej kwoty kredytu oraz opłat około kredytowych (wskazując na przejętą praktykę branży) oraz fakt spełnienia przez bank obowiązku informacyjnego w sposób pełny tj. informacji jak i od czego ustalana będzie wysokość kosztów kredytu (odsetek).
 • Nieprawidłowe wyliczenie lub przekraczanie ustalonego limitu kosztów kredytu nienaliczanych do odsetek – to znaczy opłat takich jak prowizja, ubezpieczenie związane z kredytem (na przykład ubezpieczenie na wypadek utraty pracy), opłaty za zarządzanie rachunkiem oraz wszelkie inne obciążenia nałożone przez banki.

Chociaż teoretycznie wydaje się, że wykrycie błędów w umowie kredytowej jest zadaniem prostym, w praktyce często okazuje się to znacznie bardziej skomplikowane. Znalezienie wszystkich prawnych niuansów, które mogą uprawniać do skorzystania z sankcji kredytu darmowego, może być dla indywidualnego konsumenta wyzwaniem. Dlatego zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnej firmy, która posiada bogate doświadczenie w negocjacjach z bankami i może pomóc w skorzystaniu z prawa do darmowego kredytu. 

Przy tej okazji mam dla Ciebie świetną informację. Masz możliwość zlecić mi bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, co pozwoli na dokładne zrozumienie Twojej sytuacji i zidentyfikowanie potencjalnych ścieżek działania!

Proces skorzystania z sankcji kredytu darmowego – krok po kroku

Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego wymaga od kredytobiorców przejścia przez określony proces. Poniżej przedstawiam krok po kroku, jak należy postępować, aby skutecznie skorzystać z tej formy ochrony:

1. Dokładna analiza umowy kredytowej

Pierwszym krokiem jest dokładna analiza umowy kredytowej pod kątem potencjalnych nieprawidłowości. Warto zwrócić uwagę na wszystkie wcześniej wymienione typowe błędy, takie jak niedozwolone klauzule, niejasne warunki oprocentowania, ukryte opłaty, błędy w zapisach, brak wymaganych informacji, czy niezgodność z zasadami ochrony konsumenta.

2. Zbieranie dowodów

Jeśli stwierdzisz potencjalne nieprawidłowości, następnym krokiem jest zbieranie dowodów. Obejmuje to kopie umowy kredytowej, wszelką korespondencję z bankiem, zapisy transakcji, oraz inne dokumenty, które mogą potwierdzić Twoje twierdzenia.

3. Konsultacja z ekspertem

Zaleca się konsultację z osobą specjalizującą się w prawie konsumenckim. Profesjonalista może pomóc w interpretacji umowy, ocenie szans na sukces oraz przygotowaniu odpowiedniej strategii działania.

4. Formalne zgłoszenie reklamacji

Następnie należy formalnie zgłosić reklamację do instytucji finansowej, wskazując na stwierdzone nieprawidłowości i domagając się skorzystania z sankcji kredytu darmowego. W reklamacji należy jasno przedstawić swoje argumenty i dołączyć zebrane dowody.

5. Postępowanie reklamacyjne

Po złożeniu reklamacji, bank rozpocznie postępowanie reklamacyjne. W tym czasie może być wymagane dostarczenie dodatkowych informacji lub dokumentów. Ważne jest, aby śledzić postępy sprawy i utrzymywać komunikację z bankiem.

6. Możliwość odwołania

W przypadku odrzucenia reklamacji przez bank (prawdopodobieństwo graniczące z pewnością), kredytobiorca ma prawo do odwołania się od tej decyzji. Może to wymagać skierowania sprawy do odpowiedniego sądu.

7. Postępowanie sądowe

W niektórych przypadkach, zwłaszcza, gdy stawka jest wysoka, banki mogą zdecydować się na proces prawny. W takiej sytuacji kredytobiorca musi być przygotowany na możliwość procesu sądowego.

8. Ostateczne Rozstrzygnięcie

Ostateczne rozstrzygnięcie może różnić się w zależności od indywidualnych przypadków.

Na pierwszy rzut oka, proces skorzystania z sankcji kredytu darmowego może wydawać się prosty, jednak w rzeczywistości często napotyka się na znaczący opór ze strony banków. Instytucje te zazwyczaj nie przyjmują reklamacji bez sprzeciwu i są gotowe podjąć drogę sądową, aby bronić swoich interesów. W obliczu takiego wyzwania, nieoceniona okazuje się pomoc specjalistycznej instytucji, która może wesprzeć Cię na każdym etapie tego procesu. 

Korzystając z ich usług, zyskujesz nie tylko fachową opiekę formalno-prawną, ale również partnera, który pomoże Ci skutecznie nawigować przez skomplikowane procedury i negocjacje, zwiększając tym samym Twoje szanse na pomyślne rozstrzygnięcie sprawy. Warto, więc rozważyć wsparcie profesjonalistów, którzy mają doświadczenie w tego typu sprawach i mogą zapewnić Ci niezbędną pomoc na każdym kroku drogi.

Rola pomocy prawnej w procesie skorzystania z sankcji kredytu darmowego

Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego wymaga od kredytobiorców przejścia przez określony proces. Poniżej przedstawiam krok po kroku, jak należy postępować, aby skutecznie skorzystać z tej formy ochrony:

Analiza umowy kredytowej

Prawnik może pomóc w dokładnej analizie umowy kredytowej pod kątem potencjalnych nieprawidłowości i niedozwolonych klauzul. Profesjonalna analiza prawna może ujawnić problemy, które mogły zostać przeoczone przez kredytobiorcę.

Przygotowanie i składanie reklamacji

Pomoc prawna jest również kluczowa przy przygotowaniu i składaniu formalnej reklamacji do banku. Prawnik może pomóc w sformułowaniu argumentów, zapewnieniu, że wszystkie niezbędne dowody są dołączone, oraz że reklamacja jest zgodna z wymaganiami proceduralnymi.

Reprezentacja w negocjacjach z bankiem

W przypadku, gdy bank proponuje negocjacje lub porozumienie, wsparcie prawnika może być niezbędne do oceny oferty banku i negocjowania najlepszych warunków dla kredytobiorcy.

Reprezentacja w procesach prawnych

Jeśli sprawa trafi do sądu, obecność prawnika jest niezbędna. Prawnik nie tylko reprezentuje kredytobiorcę w sądzie, ale także pomaga w przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów i dowodów, a także w nawigacji po skomplikowanych procedurach prawnych.

Doradztwo w zakresie praw konsumenta

Prawnik specjalizujący się w prawie konsumenckim może również doradzić w zakresie ogólnych praw konsumenta, co może być pomocne w zrozumieniu szerszego kontekstu sprawy i możliwych opcji działania.

Wsparcie w przypadku odwołań

W przypadku odrzucenia reklamacji przez bank, prawnik może pomóc w przygotowaniu i złożeniu odwołania, zarówno do banku, jak i do odpowiednich organów nadzorczych lub sądów.

Podsumowując, rola pomocy prawnej w procesie skorzystania z sankcji kredytu darmowego jest nie do przecenienia. Prawnik nie tylko pomaga w aspektach technicznych i proceduralnych, ale także zapewnia wsparcie i doradztwo, które mogą znacząco zwiększyć szanse na pomyślne rozwiązanie sprawy. 

Sankcja kredytu darmowego – przykład

Pan Jan zaciągnął kredyt gotówkowy w Banku X 12.10.2020 roku na kwotę 187 500 zł. Zobowiązanie rozłożone zostało na 96 miesięcy, rata kredytu wynosi 2905,77 zł.  Pan Jan terminowo reguluje swoje należności i nadal spłaca kredyt. Bank do kwoty kredytu doliczył koszty około kredytowe (w tym prowizję). Łączna kwota kredytu wyniosła 195 200 zł. Bank błędnie naliczył wartość odsetek nie tyle od samego udostępnionego kapitału 187 000 zł, a od wartości powiększonej o koszty dodatkowe. W związku z tym Pan Jacek ma prawo do skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Obrazując to na cyfrach sprawa ma się w sposób następujący:

sankcja kredytu darmowego - leasing bez tajemnic

Po zastosowaniu sankcji kredytu darmowego klient może liczyć na następujące korzyści:

Jak pokazują powyższe grafiki klient może uzyskać następujące zwroty:

 • dotychczas wpłaconej wartości odsetek 22 256,45 zł
 • hipotetycznej sumy kwoty odsetek umownych, które jeszcze będzie musiał zapłacić 23 797,86 zł
 • kosztów dodatkowych (prowizja banku)  7 700 zł

Łączna wartość korzyści przy zastosowaniu sankcji kredytu darmowego wyniesie 53 753, 31 zł. Sporo, prawda?

A co stanie się z wcześniej przytoczonym zobowiązaniem kredytu po zastosowaniu sankcji kredytu darmowego? Umowa nadal będzie wiążąca. Spór nie dotyczy unieważnienia umowy (jak to zazwyczaj ma miejsce przy kredytach frankowych), tylko wyeliminowania wszystkich kosztów dodatkowych. Innymi słowy pan Jan nadal będzie spłacał umowę. Spłacać będzie jednak tylko kapitał. Wysokość raty drastycznie spadnie, a bank z kapitału zdejmie niesłusznie pobrane opłaty.

Jak najlepiej skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Możliwe jest skierowanie Twojej sprawy na drogę sądową, ale ważne jest, abyś pamiętał o ograniczeniu czasowym. Masz zaledwie rok na skorzystanie z prawa do darmowego kredytu. Proces sądowy, włącznie z jego przygotowaniem, może być czasochłonny, co sugeruje, że w rzeczywistości masz tylko jedną realną szansę na wykorzystanie sankcji kredytu darmowego.

Stawianie czoła bankowi na własną rękę to zadanie wymagające i często przekraczające możliwości indywidualne, a nawet współpraca z kancelarią prawną nie zapewnia pewności zwrotu środków. Jednakże, istnieje alternatywa w postaci skorzystania z kancelarii współpracującej z blogiem Leasing bez tajemnic.

Oferuję bezpłatną analizę Twojej umowy kredytowej pod kątem potencjalnych nieprawidłowości, przedstawienie warunków umowy z kancelarią prawną oraz bieżące monitorowanie postępów w celu skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Jeśli zdecydujesz się na współpracę, pamiętaj o przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Potrzebne będą:

 • pełna wersji umowy pożyczki (oryginał lub kopia) z pierwotnym planem spłat,
 • dowodu zamknięcia kredytu (jeśli kredyt jest już spłacony),
 • potwierdzenia ostatnich działań na pożyczce (takich jak zwrot prowizji),
 • kompletne zestawienie historii spłat.

To wszystko pomoże nam w dokładnej analizie Twojej sytuacji i efektywnym działaniu w Twoim imieniu.

Darmowy kredyt? Bezpłatnie sprawdzę Twoją umowę!

Jesteś zainteresowany? Przygotuj swoją umowę, zeskanuj lub zrób zdjęcie, zakryj dane wrażliwe i wyślij ją do bezpłatnej analizy poprzez poniższy formularz!

  Podsumowanie

  Podsumowując, proces skorzystania z sankcji kredytu darmowego może wydawać się skomplikowany, zwłaszcza, gdy bierze się pod uwagę ograniczenia czasowe i potencjalne wyzwania związane z konfrontacją z bankiem. Masz tylko rok na wykorzystanie tego prawa, a długość i złożoność procesu sądowego może ograniczyć Twoje możliwości. Samodzielna walka z bankiem jest trudna, dlatego współpraca z odpowiednią kancelarią prawną daje duże szanse na powodzenie.